Nasledovné cviky odporúčame individuálne cvičiť len vtedy, ak z našich hodín ovládate základné princípy Pilates!

Zostava 1

Zostava 2