PODMIENKY ÚČASTI NA POHYBOVÝCH AKTIVITÁCH 

Záujemca o pohybové aktivity odoslaním prihlášky zo stránky www.pilatesbodycenter.sk prehlasuje, že počas účasti na ktorejkoľvek aktivite:

a) si je vedomý svojho zdravotného stavu a účasťou na akýchkoľvek pohybových či iných aktivitách nezávisle na mieste ich konania, nepodstupuje pre seba vedome žiadne zdravotné riziko, zúčastňuje sa ich a vykonáva ich na vlastnú zodpovednosť. O prípadných zdravotných problémoch aj zmenách zdravotného stavu bude vopred informovať inštruktora/lektora ešte pred začiatkom cvičenia/lekcie/aktivity/pobytu. 

b) v priestoroch "PILATES bodycenter"  na Budovateľskej 24 Marianka, sa pohybuje výhradne na vlastnú zodpovednosť.

c) je zdravotne spôsobilý na pobyt v kolektíve, neprejavuje príznaky akútneho ani žiadneho prenosného ochorenia ani nemá nariadené karanténne opatrenie; alebo počas 10 predchádzajúcich dní pred účasťou na aktivitách  neprišiel do kontaktu s takouto osobou.

d) odoslaním Prihlášky zároveň súhlasí so spracovaním svojich poskytnutých osobných údajov (GDPR), a tými sú najmä meno a priezvisko, adresa, tel. kontakt, e-mail. Berie na vedomie, že jeho osobné údaje sú spracúvané na účely oprávneného záujmu, na zákonnom a zmluvnom základe. Súhlasí so zasielaním informácií o akciách a činnosti klubu (najmä e-mailom) a na použitie najmä skupinových fotografií na webových sídlach klubu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytuje na dobu neurčitú, pričom má možnosť kedykoľvek tento súhlas odvolať.

e) účastníci/cvičiaci v jednom čase patria spoločne do zhodnej "skupiny na cvičení/aktivite" či sa zúčastňujú na aktivite osobne, alebo online. 

f) v prípade návštevy sídla na Budovateľskej 24, Marianka je klient povinný akceptovať Prevádzkový poriadok, ktorý je k nahliadnutiu vo vstupnej chodbe na poschodí, na viditeľnom mieste.

g) pokiaľ cvičí maloletá osoba do 18 rokov so sprievodom dospelého, nesie za neho plnú zodpovednosť  táto dospelá sprevádzajúca osoba.

h) Pokiaľ prihlási na kurz/cvičenie/aktivitu rodič (resp. zákonný zástupca) maloletú osobu do 18 rokov, tak rodič je povinný ešte pred konaním kurzu maloletého poučiť, aby maloletý prišiel na cvičenie/kurz čistý, v dobrom zdravotnom stave a bez príznakov infekčného ochorenia alebo virózy, aby dodržiavala časový rozvrh a pokyny inštruktora na kurze. 

i) Ak je organizovaný ucelený kurz na určité časové obdobie, kurzovné sa v prípade neúčasti na ktorejkoľvek časti kurzu nevracia. 

j) pokiaľ zruší kurz/cvičenie/aktivitu inštruktor, resp. klub, poplatok bude vrátený v plnej výške alebo sa prenesie sa na budúce obdobie (po dohode s účastníkom).