PODMIENKY ÚČASTI NA POHYBOVÝCH AKTIVITÁCH 

PILATES bodycenter klub je občianske združenie so sídlom na adrese Budovateľská 24, 900 33 Marianka, IČO: 50514784.
Cieľom PILATES bodycenter klubu je podpora a rozvoj záujmovej, voľnočasovej, vzdelávacej a športovej činnosti, zameranej najmä na cvičenia PILATES, rozvoj a uskutočňovanie zdravých pohybových aktivít, rozvoj teoretických vedomostí v oblasti zdravého životného štýlu, ako aj iných odborných činnosti a aktivít.
Záujemca o cvičenie/lekciu odoslaním prihlášky zo stránky www.pilatesbodycenter.sk prehlasuje, že:

a) si je vedomý svojho zdravotného stavu a účasťou na lekciách či iných aktivitách nepodstupuje žiadne zdravotné riziko; o zdravotných problémoch aj zmenách zdravotného stavu je povinný informovať inštruktora ešte pred začiatkom cvičenia/lekcie. V sídle PILATES bodycenter klubu sa pohybuje a cvičí výhradne na vlastnú zodpovednosť.
Poznámka: V prípade pohybových zdravotných obmedzení odporúčame poradiť sa vopred s odborným lekárom, aby ste mali vedomosť o nevhodných druhoch pohybu; tieto potom tlmočte inštruktorovi pred hodinou.


b) odoslaním Prihlášky zároveň súhlasí so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov (GDPR), a tými sú najmä meno a priezvisko, adresa, tel.kontakt, e-mail. Beriem na vedomie, že moje osobné údaje sú spracúvané na účely oprávneného záujmu, na zákonnom a zmluvnom základe. Súhlasím so zasielaním informácií o akciách a činnosti klubu (najmä e-mailom) a na použitie najmä skupinových fotografií na webových sídlach klubu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytujem na dobu neurčitú, pričom mám možnosť kedykoľvek tento súhlas odvolať.


c) V prípade cvičenia PILATES beriem na vedomie "Pravidlá a zvyklosti PILATES bodycenter klubu", ktoré sú zverejnené v priestoroch PILATES bodycenter klubu.