PODMIENKY ÚČASTI NA POHYBOVÝCH AKTIVITÁCH 

PILATES bodycenter klub je občianske združenie so sídlom na adrese Budovateľská 24, 900 33 Marianka, IČO: 50514784.
Cieľom PILATES bodycenter klubu je podpora a rozvoj záujmovej, voľnočasovej, vzdelávacej a športovej činnosti, zameranej najmä na cvičenia PILATES, rozvoj a uskutočňovanie zdravých pohybových aktivít, rozvoj teoretických vedomostí v oblasti zdravého životného štýlu, ako aj iných odborných činnosti a aktivít.
Záujemca o cvičenie/lekciu odoslaním prihlášky zo stránky www.pilatesbodycenter.sk prehlasuje, že počas účasti na ktorejkoľvek aktivite:

a) si je vedomý svojho zdravotného stavu a účasťou na lekciách či iných aktivitách nepodstupuje pre seba žiadne zdravotné riziko; pohybové aj iné aktivity vykonáva na vlastnú zodpovednosť. O prípadných zdravotných problémoch aj zmenách zdravotného stavu bude vopred informovať inštruktora ešte pred začiatkom cvičenia/lekcie. V sídle/priestoroch PILATES bodycenter klubu sa pohybuje výhradne na vlastnú zodpovednosť.


b) je zdravotne spôsobilý na pobyt v kolektíve, neprejavuje príznaky akútneho ani žiadneho prenosného ochorenia ani nemá nariadené karanténne opatrenie; alebo počas 14 dní predchádzajúcich dní pred účasťou na aktivitách  neprišiel do kontaktu s takouto osobou.

c) odoslaním Prihlášky zároveň súhlasí so spracovaním svojich poskytnutých osobných údajov (GDPR), a tými sú najmä meno a priezvisko, adresa, tel.kontakt, e-mail. Berie na vedomie, že jeho osobné údaje sú spracúvané na účely oprávneného záujmu, na zákonnom a zmluvnom základe. Súhlasí so zasielaním informácií o akciách a činnosti klubu (najmä e-mailom) a na použitie najmä skupinových fotografií na webových sídlach klubu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytuje na dobu neurčitú, pričom má možnosť kedykoľvek tento súhlas odvolať.

d) v prípade cvičenia PILATES berie na vedomie "Pravidlá a zvyklosti PILATES bodycenter klubu", ktoré sú zverejnené v priestoroch PILATES bodycenter klubu. Do zhodnej "skupiny na cvičení" patria všetci cvičiaci, ktorí cvičia v zhodnom čase OSOBNE, aj ONLINE.