PODMIENKY ÚČASTI NA POHYBOVÝCH AKTIVITÁCH 

Záujemca o pohybové aktivity odoslaním prihlášky zo stránky www.pilatesbodycenter.sk prehlasuje, že počas účasti na ktorejkoľvek aktivite:

a) si je vedomý svojho zdravotného stavu a účasťou na akýchkoľvek pohybových či iných aktivitách nezávisle na mieste ich konania, nepodstupuje pre seba vedome žiadne zdravotné riziko, zúčastňuje sa ich a vykonáva ich na vlastnú zodpovednosť. O prípadných zdravotných problémoch aj zmenách zdravotného stavu bude vopred informovať inštruktora/lektora ešte pred začiatkom cvičenia/lekcie/aktivity/pobytu. 

b) v priestoroch "PILATES bodycenter"  na Budovateľskej 24 Marianka, sa pohybuje výhradne na vlastnú zodpovednosť.

c) je zdravotne spôsobilý na pobyt v kolektíve, neprejavuje príznaky akútneho ani žiadneho prenosného ochorenia ani nemá nariadené karanténne opatrenie; alebo počas 10 predchádzajúcich dní pred účasťou na aktivitách  neprišiel do kontaktu s takouto osobou.

d) odoslaním Prihlášky zároveň súhlasí so spracovaním svojich poskytnutých osobných údajov (GDPR), a tými sú najmä meno a priezvisko, adresa, tel. kontakt, e-mail. Berie na vedomie, že jeho osobné údaje sú spracúvané na účely oprávneného záujmu, na zákonnom a zmluvnom základe. Súhlasí so zasielaním informácií o akciách a činnosti klubu (najmä e-mailom) a na použitie najmä skupinových fotografií na webových sídlach klubu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytuje na dobu neurčitú, pričom má možnosť kedykoľvek tento súhlas odvolať.

e) účastníci/cvičiaci v jednom čase patria spoločne do zhodnej "skupiny na cvičení/aktivite" či sa zúčastňujú na aktivite osobne, alebo online. 

f) v prípade návštevy sídla na Budovateľskej 24, Marianka je klient povinný akceptovať Prevádzkový poriadok, ktorý je k nahliadnutiu vo vstupnej chodbe na poschodí, na viditeľnom mieste.

g) za osobu do 18 rokov nesie plnú zodpovednosť  jeho zákonný zástupca.