PODMIENKY ÚČASTI NA POHYBOVÝCH AKTIVITÁCH 

Záujemca o cvičenie odoslaním prihlášky zo stránky www.pilatesbodycenter.sk prehlasuje, že počas účasti na ktorejkoľvek aktivite:

a) si je vedomý svojho zdravotného stavu a účasťou na lekciách či iných aktivitách nepodstupuje pre seba žiadne zdravotné riziko; pohybové aj iné aktivity vykonáva na vlastnú zodpovednosť. O prípadných zdravotných problémoch aj zmenách zdravotného stavu bude vopred informovať inštruktora ešte pred začiatkom cvičenia/lekcie. V sídle/priestoroch "PILATES bodycenter"  sa pohybuje výhradne na vlastnú zodpovednosť.

b) je zdravotne spôsobilý na pobyt v kolektíve, neprejavuje príznaky akútneho ani žiadneho prenosného ochorenia ani nemá nariadené karanténne opatrenie; alebo počas 14 dní predchádzajúcich dní pred účasťou na aktivitách  neprišiel do kontaktu s takouto osobou.

c) odoslaním Prihlášky zároveň súhlasí so spracovaním svojich poskytnutých osobných údajov (GDPR), a tými sú najmä meno a priezvisko, adresa, tel.kontakt, e-mail. Berie na vedomie, že jeho osobné údaje sú spracúvané na účely oprávneného záujmu, na zákonnom a zmluvnom základe. Súhlasí so zasielaním informácií o akciách a činnosti klubu (najmä e-mailom) a na použitie najmä skupinových fotografií na webových sídlach klubu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytuje na dobu neurčitú, pričom má možnosť kedykoľvek tento súhlas odvolať.

d) cvičiaci v jednom čase patria spoločne do zhodnej "skupiny na cvičení" či sa zúčastňujú na cvičení osobne, alebo online. 

e) v prípade návštevy prevádzky na Budovateľskej 24, Marianka, je klient povinný oboznámiť sa a akceptovať Prevádzkový poriadok "PILATES bodycenter ", ktorý je k nahliadnutiu vo vstupnej chodbe pred cvičebňou, na viditeľnom mieste.